Termes d’Us i Condicions Generals de Venda a www.fancyviolet.com

A continuació s'exposa el document contractual que regirà la contractació de productes i serveis a través del lloc web www.fancyviolet.com, propietat de Santiago Alfonso Bencivenni S.L. (En endavant també abreujat com SAB S.L. o el prestador). L'acceptació del present document comporta que l'usuari:

      1.- Ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.

      2.- Que és una persona amb capacitat suficient per contractar.

      3.- Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.fancyviolet.com del prestador.

El prestador es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts

D'una banda, el proveïdor dels béns o serveis contractats per l'usuari és Santiago Alfonso Bencivenni SL, amb domicili a Platja d'Aro, Girona, CIF B60586237, inscrit en el Registre Mercantil de Girona Tom 2178, Foli: 23, Fulla: GI-36401 i amb telèfon d'atenció al client 622078474, i correu d'atenció al client info@fancyviolet.com

D'una altra, l'usuari, registrat en el lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, sent responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al prestador.

Objecte del contracte

El present contracte té per objecte regular la relació contractual de compra venda nascuda entre el prestador i l'usuari en el moment en què aquest accepta de forma voluntària la contractació / compra mitjançant informació oferta al lloc web.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d'un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d'un producte o servei concret.

En realitzar una compra o contactar amb Santiago Alfonso Bencivenni S.L. a través del lloc web www.fancyviolet.com està reconeixent ser la persona que ens sol·licita informació i / o realitza una comanda, d'acord a les dades emplenades en la seva corresponent formulari, així com la seva capacitat i responsabilitat per, per mitjà d'aquest acte , donar consentiment i autoritzar Santiago Alfonso Bencivenni SL, o a les persones que hi treballen, a comunicar-se amb vostè, per qüestions relatives al formulari enviat i / o la comanda, a través del correu electrònic o altres mitjans.

El client reconeix haver pres coneixement, en el moment de fer la seva comanda, de les condicions generals de venda enunciades en el lloc web www.fancyviolet.com. Tot comanda implica l'acceptació d'aquestes condicions generals sense reserves. Les comandes fetes a través del lloc web www.fancyviolet.com obliguen al client, a partir de la seva recepció pel nostre servei al client de la comanda i del seu pagament.

Procediment de contractació

L'usuari, per poder efectuar comandes a través del lloc web, pot accedir com a usuari registrat, mitjançant la creació d'un compte d'usuari, o sense la creació d'un compte d'usuari. En qualsevol cas, l'usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerits per tal de poder rebre els serveis i productes comprats. L'ús de la nostra web implica que l'usuari ha llegit i acceptat les Termes d’Ús i les condicions generals de venda i la política de privacitat i de protecció de dades que pot trobar al lloc web.

L'usuari seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent dels mateixos, i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat , de tal manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L'usuari no podrà triar com a nom d'usuari paraules que tinguin com a fi, el confondre a altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei.

Una vegada ha estat creat el compte d'usuari, s'informa que de conformitat amb el que exigeix ​​l'art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

   1.- Acceptació de comanda de compra o contractació de serveis (cistella de la compra) i condicions de contractació.

   2.- Confirmació de dades de contractació i lliurament amb possibilitat de canvis en els mateixos

   3.- Selecció de mètode d'enviament i acceptació de despeses associades

   4.- Selecció de mètode de pagament de la compra o contractació

   5.- Acceptació del resum de compra amb totes les despeses incloses

   6.- Pagament per mitjà de l'opció seleccionada pel client (entre les disponibles a la nostra web) i recepció de confirmació d'aquest pagament.

Un cop finalitzat el procediment de contractació el prestador informarà, via correu electrònic a l'adreça indicada per l'usuari / client, de la comanda efectuada, forma de transport i estimació de sortida de les nostres instal·lacions del / s productes contractats.

Lliurament de comandes

El lliurament de comandes i dret de desistiment s'ajustaran d'acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i

la Llei 7/1996 ordenació del comerç minorista, modificada per la Llei 47/2002 per adaptar-la a la Directiva Europea 97/7 / CE.

El lliurament de les comandes es realitzarà en el domicili de lliurament designat lliurement per l'usuari. De tal manera, el prestador no assumeix cap responsabilitat per quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a la empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Sense perjudici de l'anterior el prestador haurà d'adoptar les mesures exigides a un comerciant diligent perquè el lliurament pugui efectuar-se en el temps acordat, i si no és així, com més aviat millor, a satisfacció del remitent com del destinatari, de manera que no podrà imputar cap responsabilitat en contra del prestador.

En tot cas recomanem la lectura de les condicions concretes d'enviament i devolució que pot trobar en aquesta web.

Cancel·lació de comandes

L'usuari / client pot cancel·lar una comanda en qualsevol moment sempre que el paquet / enviament no hagi estat lliurat ja al transportista per al seu enviament. Per sol·licitar la cancel·lació de la seva comanda si us plau envieu un email a info@fancyviolet.com especificant el nombre de comanda que es va facilitar en el correu electrònic de confirmació i expressant el seu desig de cancel·lar la comanda. Li estarem agraïts si vol compartir amb nosaltres el motiu de la seva cancel·lació. Els productes fets expressament per encàrrec del client / usuari no es poden cancel·lar ni retornar.

Preu i termini de validesa de l'oferta

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, els preus que s'indiquen respecte a cada producte inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser legalment aplicables al territori espanyol i en tot cas s'han d'expressar en la moneda Euro (€). Aquests preus, tret que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament, manipulació, embolcall, segur d'enviaments o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte o servei adquirit. Santiago Alfonso Bencivenni S.L. no es fa responsable de qualsevol impost, aranzel o despesa de duanes o els derivats del despatx del producte. Aquestes despeses, si n'hi ha, sempre seran per compte del client. Així mateix, no ens fem responsables de la pèrdua del paquet o el producte, o desperfectes en els mateixos, en el procés de la Duana. Es recomana que consulti amb les autoritats duaneres del seu país les possibles restriccions, impostos i / o despeses que puguin gravar els nostres productes al seu país.

Els clients / usuaris de la Unió Europea (exceptuant els d'Espanya) registrats com a operador intracomunitari, han de facilitar-nos una còpia d'aquest registre i el seu número d’IVA intracomunitari quan ens requereixin facturació sense el càrrec d'IVA corresponent.

Els preus aplicables a cada producte seran els publicats al lloc web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l'última fase d'aquest. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

Tot pagament realitzat al prestador comportarà l'emissió d'una factura a nom de l'usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament enviada a l'adreça de correu electrònic proporcionada per l'usuari, així com enviada juntament amb el/s producte/s adquirit/s.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'usuari comptarà amb el telèfon d'atenció al client del prestador o via correu electrònic a les dades indicades anteriorment. En tot cas s'ha d'indicar en l'assumpte del missatge el nombre de comanda que li va ser assignat i indicat en el correu electrònic de confirmació de la compra.

Dret de desistiment / devolució de productes

L'usuari / client pertanyent a qualsevol país de la Unió Europea disposarà d'un termini de 14 dies naturals comptats a partir de la data de recepció del producte per a la devolució del mateix. El prestador retornarà a l'usuari / client l'import total pagat incloent les despeses d'enviament, a excepció dels costos d'enviament urgent, en aquest últim cas, només s'abonarà el cost de l'enviament normal. Les despesses que el client pugui haber pagat per el retorn dels productes son per el seu compte. El termini de devolució de l'import pagat per l'usuari / client serà de 5 dies a comptar des de la recepció en el nostre domicili del producte (o que l'usuari / client demostri de manera fefaent que ha tornat el producte) i després de comprovar que el producte està en perfectes condicions i en el seu embalatge original.

La devolució de l'import s'efectuarà pel mateix mitjà en què es va rebre o mitjançant vals de compra d'ús exclusiu al nostre web, segons l'elecció de l'usuari / client.

Llevat que la devolució sigui realitzada per defectes en el producte, les despeses relatives a la devolució seran assumits per part del client. En tot cas el producte ha de ser retornat en el seu embalatge original i en perfecte estat. La manca de l’embalatge original i/o els danys o desperfectes en el producte degudes al seu ús un cop en mans del client/usuari o per causes alienes a SAB S.L. o al transportista seran per compte del client arribant fins al màxim del preu total del producte més les despeses d'enviament. El dret de desistiment no podrà aplicar-se als productes que siguin productes personalitzats o que per raons d'higiene o altres excepcions legalment previstes no siguin susceptibles d'aquest dret.

Per aplicar el dret de desistiment només ha d'enviar-nos un email específicant en l'assumpte "dret de dessistiment" i que vol retornar els productes adquirits. 

Preguem als clients de països no pertanyents a la Unió Europea es posin en contacte amb nosaltres a l’email info@fancyviolet.com per tal de gestionar qualsevol devolució.

Garanties aplicables

Tots els productes oferts a través del lloc web compten amb un període de garantia de 2 anys, exceptuant els de caducitat inferior, d'acord amb els criteris i condicions descrites en el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual es s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. La garantia inclou defectes de fabricació o producció, però no els causats per un ús incorrecte dels materials i / o productes.

Productes

Santiago Alfonso Bencivenni S.L. no podrà ser considerada responsable per danys directes o indirectes resultants de l'ús dels productes o per conservació inadequada dels mateixos.

Els desperfectes causats pel transport, per a la seva corresponent reposició, serà imprescindible l'aportació de fotos dels productes danyats per a la tramitació amb l'assegurança. Aquesta informació haurà de ser tramesa en un termini màxim de 4 dies naturals a comptar des del lliurament del producte a l'usuari / client per part del transportista. Les incidències seran gestionades seguint el mateix procediment.

La informació subministrada en aquest lloc web és a títol informatiu i per tant Santiago Alfonso Bencivenni S.L. no accepta cap responsabilitat sobre el seu contingut (com podria ser l'adequació d'un producte per a un determinat propòsit). Així mateix, Santiago Alfonso Bencivenni S.L. no garanteix que la informació subministrada en aquest lloc sigui fiable, completa o actual al 100%. Encara que sempre posarem especial ímpetu a mantenir la màxima qualitat en els nostres productes, serveis i informació.

Excepte en els casos en què s'indiqui expressament, ni Santiago Alfonso Bencivenni S.L. ni cap dels seus directors, empleats o representants seran responsables dels possibles danys derivats de l'ús d'aquest lloc. En concret no seran responsables dels possibles danys causats a persones i / o coses que es puguin produir per l'ús dels productes venuts a la nostra web www.fancyviolet.com. Santiago Alfonso Bencivenni S.L. no és responsable dels continguts d'altres pàgines web enllaçades a la pàgina web www.fancyviolet.com.

Els riscos derivats de la consulta de tals pàgines corresponen exclusivament al client que haurà de regir-se pels termes i condicions d'utilització de les mateixes.

Els productes venuts a la nostra web estan dirigits a majors de 18 anys i no han de ser usats ni manipulats per menors d'edat. Per la seva mida poden ser susceptibles de ser introduits en orificis corporals de manera que mai deixi cap dels nostres productes a l'abast dels nens.

Els preus, les característiques i la disponibilitat dels productes venuts a la nostra web poden variar sense previ avís.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes condicions es regiran o interpretaran d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l'usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols, Girona (Espanya), excepte en els casos en què la normativa sobre consum no ho permeti.


Compara 0

No products

To be determined Shipping
0,00 € Total

Check out